Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit (edaspidi TRL) on vabatahtlikkuse alusel asutatud iseseisev mittetulundusühing.
1.2.    Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu lühinimetus on TRL.
1.3.    TRL on Tartumaa rahvatantsujuhte koondav eraõiguslik juriidiline isik.
1.4.    TRL-i asukoht on Tartumaa.
1.5.    TRL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.6.   TRL võtab osa üleriigiliste ja piirkondlike kultuurhariduslike ühenduste või liitude tegevusest ning teeb koostööd Tartumaa omavalitsustega ning Tartu Kultuuriosakonnaga.
1.7.    TRL kogu tegevus toimub avalikes huvides ja heategevuslikel alustel ning ettevõtmised ei taotle majanduslikku tulu.
1.8.    TRL-i majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.9.    TRL on moodustatud määramata ajaks.

2. TRL-i tegevuse eesmärgid

2.1.    TRL-i tegevuse eesmärgiks on rahvatantsutraditsioonide igakülgne säilitamine ja arendamine Tartumaal.
2.2.    Eesmärgi saavutamiseks TRL:
2.2.1. propageerib eesti rahvatantsutraditsioone ja rahvatantsujuhi ametit nii kodu- kui välismaal;
2.2.2. koostöös Rahvakultuuri Keskusega, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga, Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühmaga, Tartu Linna Kultuuriosakonnaga ja Tartu Omavalitsuste Liiduga korraldab Tartumaa tantsujuhtide täiendõpet;
2.2.3. koostöös üleriiklike rahvakultuuriga tegelevate katusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsustega osaleb valdkonna arengu- ja tegevuskavade koostamisel ja elluviimisel ning räägib kaasa eesti rahvatantsuelu puudutavates olulistes küsimustes;
2.2.4. aitab kaasa rahvatantsujuhtide ja nende rühmade professionaalsuse tõstmisele;
2.2.5. viib läbi TRL-i tegevuse korraldamiseks vajalikke avalikes huvides ja heategevuslikel alustel toimuvaid kultuuriüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab tantsutreeninguid, esinemisi, kontserte, festivale, tantsupäevasid,  loenguid, konverentse, näitusi, oksjoneid, tantsuõhtuid, sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid jne;
2.2.6. aitab kaasa TRL-i liikmete ja nende rühmade osalemisele festivalidel ja muudel rahvakultuuri üritustel;
2.2.7. kirjastab trükiseid, salvestab pildi-, heli- ning videomaterjali ja müüb või levitab neid;
2.2.8. motiveerib ja tunnustab rahvatantsu arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, korraldab stipendiumikonkursse ning maksab stipendiume erinevate kultuuriprojektide meeskondadele ja kollektiivide juhtidele kooskõlas iga projekti ja kollektiivi eelarvega;
2.2.9. arendab muud TRL-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

3. TRL-i liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1.    TRL-i liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud Tartumaal, kes tegutsevad rahvatantsujuhtidena või on tegutsenud rahvatantsujuhtidena vähemalt 3 aastat ning vastavad käesoleva põhikirja nõuetele.
3.2.    TRL-l on tegevliikmed ja auliikmed. TRL-l võivad olla toetajaliikmed (p 4.).
3.3.    TRL-i tegevliikmeks võib olla isik, kes on:
3.3.1. Tartumaal asuva rahvatantsurühma juht või
3.3.2. on olnud Tartumaal asuva rahvatantsurühma juht vähemalt 3 aastat.
3.4.    TRL-i tegevliikmeks astuda soovija esitab TRL-i juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma TRL-i põhikirja ja tasub TRL-i üldkoosoleku poolt kehtestatud   vastavalt üldoosoleku poolt kinnitatud tasumise korrale.
3.5.    TRL-i tegevliikmeks vastuvõtmise otsustab TRL-i juhatus avalduse saabumise päevast arvates järgmisel juhatuse koosolekul ja teatab otsusest nädala jooksul pärast koosolekut.
3.6.    TRL-i auliikme staatus on aunimetus tunnustuseks silmapaistvate teenete eest TRL-i või Tartumaa rahvatantsu arendamise ja hoidmise ees. Auliikme nimetus on tähtajatu ja selle omistamise otsustab üldkoosolek. TRL-i auliige vabastatakse liikmemaksust.
3.7.    TRL- i liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
3.8.    TRL-i tegevliikmel ja auliikmel on õigus:
3.8.1. võtta osa TRL-i tegevusest vastavalt põhikirjale;
3.8.2. valida ja olla valitud TRL-i juht- ja revisjoniorganitesse;
3.8.3. esitada arupärimisi ja teha ettepanekuid TRL-i tegevuse kohta TRL-i üldkoosolekule ja juhatusele;
3.8.4. osaleda eelisõigusega kõigil liidu poolt korraldatud üritustel ja kursustel;
3.8.5. TRL ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele. Tulumaksuseaduse mõistes.
3.9.    TRL-i tegevliige on kohustatud:
3.9.1. osa võtma TRL-i tegevusest, seal hulgas üldkoosolekust;
3.9.2. järgima TRL-i põhikirja ja kodukorda ning üldkoosolekute ja juhatuse otsuseid TRL-i tegevuse kohta;
3.9.3. tasuma kindlaksmääratud liikmemakse majandusaasta esimeses pooles ehk hiljemalt 30.juuniks;
3.9.4. hoidma TRL-i head mainet ning hoiduma tegudest, mis võiksid TRL-i majanduslikult või moraalselt kahjustada;
3.9.5. teatama TRL-i juhatusele oma uued kontaktandmed kahe nädala jooksul pärast nende muutumist.
3.9.6. TRL-ist lahkumisel või väljaarvamisel likvideerima võlgnevused.
3.10.  TRL-i põhikirja p 3.9. rikkumise korral võib juhatus vastavalt rikkumise iseloomule avaldada TRL-i liikmele noomituse või ta välja arvata TRL-i liikmete hulgast.
3.11.  TRL-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.12.  Liikme väljaastumise kohta teeb juhatus otsuse avalduse esitamisele järgneval koosolekul.
3.13.  Liige loetakse TRL-st väljaastunuks kahe kuu möödumisel avalduse esitamisest, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
3.14.  Liikmete arvestust korraldab juhatus.

4. TRL-i toetajaliikmed

4.1.    TRL-i toetajaliikmed võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad TRL-i ja Tartumaa rahvatantsuelu.
4.2.    TRL toetajaliikmeks saab vabatahtliku avalduse alusel juhatuse otsusel. Toetajaliikme avaldus vaadatakse läbi samas korras kui liikmeks astuja avaldus.
4.3.    Toetajaliikmel ei ole hääleõigust, ta ei saa esindada TRL-i tegevuses teist TRL-liiget ega olla valitud TRL-i juhtorganitesse.
4.4.    Toetajaliige võib tasuda liikmemaksu ning teha annetusi.
4.5.    Toetajaliikmel on õigus teha TRL-i tegevuseks ettepanekuid, võtta osa TRL-i koosolekutest ja üritustest.
4.6.    Toetajaliige võib igal ajal vabatahtlikult TRL-i toetajaliikme avaldusest loobuda teatades sellest kirjalikult. Toetajaliikme avaldusest loobumise teade vaadatakse läbi samas korras, kui  liikmest väljaastumise avaldus.
4.7.    Kui toetajaliige kahjustab TRL-i tegevust, võib ta välja arvata samas korras kui TRL-i liikme.
4.8. Toetajaliikme avalduse tagasivõtmise või toetajaliikmest väljaarvamise korral tehtud sissemakseid ei tagastata.

5. TRL-i üldkoosolek

5.1.    TRL-i kõrgeimaks võimuorganiks on TRL-i üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra peab juhatus teatama vähemalt seitse päeva ette e-posti ,posti või telefoni teel.
5.2.    TRL-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled  hääleõiguslikest TRL-i liikmetest. Kui esimesel korral ei ole vajalikku kvoorumit, siis kutsutakse seitsme päeva jooksul põhikirja punktis 5.1. sätestatud korras kokku sama päevakorraga teistkordne üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud TRL-i liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud põhikirjas või seaduses toodud erandid.
5.3.    TRL-i erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, juhatuse, revidendi või vähemalt 1/10 TRL-i hääleõiguslike liikmete nõudmisel põhikirja punktis 5.1. sätestatud korras. TRL-i üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides TRL-i tegevust ja juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse.
5.4.    Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
5.4.1. TRL-i eesmärgi ja põhikirja muutmine;
5.4.2. TRL-i jagunemine, ühinemine või tegevuse lõpetamine;
5.4.3. TRL-i juhatuse määramine ning kontrollorgani valimine ja nende volituste tähtaja otsustamine;
5.4.4. TRL-i eelarve, majandus- ja tegevusaruande kinnitamine;
5.4.5. TRL-i liikmemaksu ja muude maksete suuruse otsustamine;
5.4.6. auliikme nimetuse omistamine;
5.4.7. juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
5.4.8. TRL-i tegevusplaani kinnitamine;
5.4.9. juhatuse liikmetele tasu, hüvitise või preemia määramise või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
5.4.10. TRL-i palgaliste töötajate arvu määramine ja ametinimetuste loendi kinnitamine;
5.4.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5. TRL-i juhatus ja kontrollorgan

6.1.    TRL-i tegevust juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub 3-7 liiget.
6.2.    Juhatuse liikmete arvu ja nende volituse aja kinnitab üldkoosolek.
6.3.    Juhatuse esimehe valib juhatus oma liikmete hulgast.
6.4.    Juhatuse liikmed võivad esindada liitu üksikisikuna kõikides õigustoimingutes ja neil on kõigil allkirjaõigus.
6.5.    Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle ½ juhatuse liikmeist. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.6. TRL-i juhatuse pädevuses on:
6.6.1. korraldada ja koordineerida TRL-i igapäevast tegevust;
6.6.2. kutsuda kokku ja valmistada ette üldkoosolek;
6.6.3. koostada ja esitada üldkoosolekule majandusaasta ja tegevuse aruanded;
6.6.4. korraldada finantsmajanduslikku tegevust, raamatupidamist ja liikmete arvestust;
6.6.5. koostada TRL-I tegevuskava;
6.6.6. võtta tööle ja vabastada töölt palgalisi töötajaid, kinnitada nende palga- ja puhkusemäärad ning lisatasud;
6.6.7. määrata stipendiume, toetusi, auhindu jms.;
6.6.8. moodustada fonde ja komisjone;
6.6.9. pidada TRL-i nimel läbirääkimisi, sõlmida TRL-i tegevuseks vajalikke lepinguid;
6.6.10. koostada TRL-i kodukord;
6.6.11. välissuhete korraldamine ja koordineerimine.
6.7.    TRL juhatuse esimees:
6.7.1. esindab TRL-i;
6.7.2. korraldab TRL-i tegevust tulenevalt TRL põhikirjast ja juhatuselt saadud volituste piires;
6.7.3. kutsub kokku juhatuse;
6.7.4. sõlmib  palgaliste töötajatega  töölepingud;
6.7.5. määrab kindlaks TRL palgaliste töötajate tööülesanded.
6.7.6. Esimehe äraolekul täidab esimehe kohustusi tema poolt määratud juhatuse liige.
6.8.    Finantsmajandusliku töökorralduse ja TRL-i varade otstarbeka kasutamise kontrolliks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.
6.9.    Revisjonikomisjon esitab aruande kord aastas TRL-i üldkoosolekule koos sellest tulenevate ettepanekutega.

7. TRL-i vara, selle moodustumine, arvestus ja vastutus

7.1.    TRL-i varad moodustuvad:
7.1.1. liikmemaksudest;
7.1.2. varalistest annetustest, sponsorlusest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest toetustest;
7.1.3. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
7.1.4. heategevusüritustelt saadud summadest ja TRL-i finantstuludest;
7.1.5. muudest tuludest ja laekumistest.
7.2.    TRL-i vara kasutatakse TRL-i põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas igapäevase töö korraldamiseks, stipendiumite maksmiseks, töö tasustamiseks, vara soetamiseks, fondide moodustamiseks.
7.3.    TRL-i vara kasutamise ja käsutamise korra määrab kindlaks TRL-i üldkoosolek.

8. TRL-i ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

8.1.    TRL-i ühinemist, jagunemist või lõpetamist otsustaval üldkoosolekul peab osalema vähemalt ½ TRL-i liikmetest.
8.2.    TRL-i likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3.    TRL-i ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimuvad Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
8.4.    TRL-i tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Kui mõni põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga siis kohaldatakse seaduses sätestatut. TRL põhikiri on muudetud ja kinnitatud üldkoosolekul, 22.novemberil 2019. aastal.

Avalda arvamust

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s